Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2019

surykatka
3951 6185 500
surykatka
surykatka
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
4580 1ab1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
surykatka
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viagdziejestola gdziejestola

June 20 2019

surykatka
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard

June 13 2019

surykatka
0928 5b24 500
Reposted fromsavatage savatage viajankosz jankosz

June 09 2019

surykatka
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaoll oll

June 08 2019

surykatka
surykatka
Czekam na wiatr co rozgoni,
Ciemne skłębione zasłony,
Stanę wtedy na raz
Ze słońcem  twarzą w twarz
— Maanam

June 07 2019

3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice viaaleander aleander
surykatka
Reposted fromFlau Flau viaspotlight spotlight
surykatka
surykatka
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
surykatka
surykatka

June 03 2019

surykatka
surykatka
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
surykatka
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton – Tato
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
surykatka
5019 5063 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl