Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

surykatka

May 16 2018

surykatka
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viainspirations inspirations

May 14 2018

surykatka

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viasleeplessy sleeplessy

May 12 2018

surykatka
4578 c6ff
Reposted fromseaweed seaweed viaBloodEve BloodEve
surykatka
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
surykatka
1684 adb6

niravpatelphotography:

Imagine. 

Britta McPherson @brittabug  

surykatka
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
surykatka
8654 b223
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost

May 09 2018

surykatka
0446 6862 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacomatosegirl comatosegirl
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

tym razem nie wyszło

(via cialobezorganow)

Reposted fromsoplica soplica viaMerrry98 Merrry98
surykatka
2949 17a3 500
surykatka
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaparampam parampam

May 05 2018

surykatka
Reposted fromoll oll viainto-black into-black

May 04 2018

surykatka

May 02 2018

surykatka
surykatka

April 27 2018

surykatka
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaheartbreak heartbreak

April 26 2018

surykatka
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaodyssey odyssey

April 24 2018

surykatka
6081 15b3 500
247 dni
surykatka
7070 2688 500
Reposted fromseaweed seaweed viasleeplessy sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl