Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

surykatka
7798 690a

July 18 2018

6592 0be1
Reposted fromerial erial viainto-black into-black
7513 844f
surykatka
2982 163a
Reposted frommartynkowa martynkowa viainto-black into-black
surykatka
surykatka
3522 e328 500

July 17 2018

surykatka
8593 a8ae 500
surykatka
surykatka
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
surykatka

July 14 2018

surykatka
1946 7231 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadzony dzony
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viadzony dzony
surykatka
6286 95dd

July 13 2018

surykatka
8079 7a5a
Reposted fromseaweed seaweed viastonerr stonerr
surykatka
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapolciak polciak
surykatka
surykatka
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
surykatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl