Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

surykatka
6115 3619
Reposted frombun bun vianiskowo niskowo
surykatka
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka

December 02 2017

surykatka
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
6455 ec09
Reposted fromchevre chevre viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 04 2017

1481 00fb 500
Reposted fromunco unco viaadmiracja admiracja
surykatka
7245 129e 500
Reposted fromsarazation sarazation viasratatata sratatata
surykatka

November 01 2017

surykatka

October 31 2017

October 30 2017

surykatka

October 29 2017

surykatka
3933 f7ba 500
Reposted fromwowlovely wowlovely viagdziejestola gdziejestola
surykatka
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
0575 89ee
surykatka
surykatka
surykatka
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
surykatka
5648 8324
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl