Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

surykatka

March 27 2017

surykatka
4559 764d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

March 25 2017

surykatka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasleeplessy sleeplessy
surykatka
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viasleeplessy sleeplessy
7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasleeplessy sleeplessy
surykatka
4913 450b
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola
surykatka
6795 5322
just let me know
Reposted fromjoannna joannna viagdziejestola gdziejestola
4496 685e
surykatka
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch

March 21 2017

surykatka
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaRozaa Rozaa
surykatka
4435 21c4
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viairmelin irmelin
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
surykatka
9402 0b61 500
Reposted fromNajada Najada vianojka nojka
surykatka
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viajestemjeden jestemjeden
surykatka
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk
surykatka
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viagdziejestola gdziejestola
surykatka
surykatka
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
surykatka
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

March 20 2017

surykatka
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viasleeplessy sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl